Knowledge - RISC

ชุมชนคนตัวเล็ก: หมุดสำคัญต่อการสร้างเมืองให้เป็น Safe Haven ในยุคเศรษฐกิจย่ำแย่

Created By RISC

 

จากวิกฤติการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้เศรษฐกิจของแทบทุกประเทศทั่วโลกกำลังเข้าสู่สภาวะถดถอย เกิดการเลิกจ้างอย่างกระทันหัน เพื่อลดแนวโน้มการแพร่กระจายของเชื้อ ในทุกกลุ่มคน ทุกชนชั้น ทั้งเจ้าของกิจการถูกปิด คนทำงานถูกเลิกจ้างงาน และยากต่อการหางานใหม่ หรือหารายได้มาทดแทนให้เพียงพอต่อการดำรงชีวิต เพื่อให้ทุกคนอยู่รอดในช่วงวิกฤติการแพร่ระบาดนี้ คนทุกกลุ่มจึงต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอด แนวโน้มปัญหาอาชญากรรมเริ่มเพิ่มมากขึ้น ทั้งการปล้นชิงทรัพย์ และการฆาตกรรม ผนวกกับความไม่พร้อมทั้งทางด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เช่น ไฟฟ้าส่องสว่างตามทางเดิน การเข้าถึงระบบขนส่งมวลชน โรงพยาบาล และการจัดการด้านสาธารณสุข เป็นต้น ยิ่งทำให้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้อยู่อาศัยภายในเมืองถูกลดทอนลงไป  

ในปี 2019 กรุงเทพมหานครถูกจัดอันดับด้านความปลอดภัยให้อยู่ในอันดับที่ 47 จาก 60 เมืองทั่วโลก จาก Safe Cities Index 2019: Urban security and resilience in an interconnected world โดย The Economist Intelligence Unit Limited   ที่ได้สำรวจและตรวจวัดความปลอดภัย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านดิจิทัล ด้านสุขภาพ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านความปลอดภัยส่วนบุคคล ด้วยตัวแปรชี้วัดทั้งหมด 57 ตัวแปร เช่น นโยบายความเป็นส่วนตัว นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม การเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน การเข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุขและคุณภาพของการบริการ การบริการในภาวะฉุกเฉินของเมือง และการสำรวจเฝ้าระวังในพื้นที่ชุมชนของตำรวจ  เป็นต้น

เราลองมาดูแนวทางที่ทำให้กรุงเทพมหานครและเมืองอื่นๆ ของประเทศไทยเราเป็นเมืองที่มีความปลอดภัยขึ้น ให้อยู่ในอันดับต้นๆ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตในการใช้ชีวิตในเมือง นอกจากนโยบายและการดำเนินการของภาครัฐแล้ว เราทุกคนสามารถช่วยกันได้โดยเริ่มจากการเข้าไปมีส่วนร่วมกับเพื่อนบ้านและคนอื่นในสังคม เช่น การเฝ้าระวัง คอยรายงานปัญหาอาชญากรรม ความเสี่ยงในการแพร่กระจายโรค หรือความเสี่ยงในด้านอื่นๆ  ที่ส่งผลต่อความปลอดภัยต่อตัวเราและต่อชุมชน การพัฒนาสภาพแวดล้อมในชุมชนให้น่าอยู่ รวมถึงส่งเสริมกิจกรรมที่ช่วยสร้างความรัก ความสามัคคีให้กับคนในชุมชน เพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับชุมชน เป็นชุมชนที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีความปลอดภัย ปราศจากความเสี่ยงต่างๆ เมื่อชุมชนหลายๆ ชุมชนร่วมมือร่วมใจกัน ก็จะทำให้เมืองของเรามีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น

 

ผู้เขียน/เรียบเรียง: ศิรพัชร มั่งคั่ง, นักวิจัย RISC

 

© 2020 Magnolia Quality Development Corporation Limited - A DTGO Company
Result
Confirmation
Confirmation