เกี่ยวกับศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน

เป้าหมายของ RISC คือการสร้างและพัฒนาความคิดและนวัตกรรมโดยผ่านความร่วมมือกันทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกสรรพสิ่ง

MQDC ลงทุนค้นคว้าเพื่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย ชุมชนเพื่อนบ้าน และสังคมให้กว้างขึ้น การอุทิศตนดังกล่าวนั้นเป็นความร่วมมือระหว่างทีมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน

RISC เป็นสถานที่แห่งการแบ่งปันองค์ความรู้ ที่ซึ่งนักวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ออกแบบอุตสาหกรรม และศิลปกรรมศาสตร์ ได้ร่วมกันพัฒนาแนวทางการแก้ปัญหาเพื่อนำไปสู่ระบบนิเวศที่มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืนทั้งในเชิงสิ่งแวดล้อมและสังคม

ศูนย์วิจัยทำงานในฐานะแหล่งข้อมูลเพื่อสังคม โดยทุ่มเทเพื่อลดผลกระทบจากพฤติกรรมของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังให้ข้อมูลที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ ซึ่งสามารถพัฒนาวิธีการและวัสดุต่างๆ ผ่านภาคการพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์

วิสัยทัศน์

มุ่งเน้นในการสร้างความสุขของทุกสรรพสิ่ง และส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและมั่นคงผ่านการวิจัยและนวัตกรรม

พันธกิจ

สร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาที่กระจายองค์ความรู้และสร้างนักวิจัยระดับสากลที่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านความยั่งยืน

สมาชิกทีม RISC

กลุ่มผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาวิชาที่มีความมุ่งมั่นในสร้างสังคมโลกให้มีสุขภาวะดีสำหรับทุกคน

รศ.ดร. สิงห์ อินทรชูโต

หัวหน้าคณะที่ปรึกษาศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน

รศ.ดร. สิงห์ อินทรชูโต ดำรงตำแหน่งทั้งด้านวิชาการและนักออกแบบ เช่น อาจารย์ทางด้านนวัตกรรมอาคารของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบด้านสิ่งแวดล้อม (Eco-Design) และหัวหน้าฝ่ายออกแบบของบริษัท โอซิสุ จำกัด (Osisu) ซึ่งเป็นบริษัทออกแบบผลิตภัณฑ์จากวัสดุที่นำมาสร้างมูลค่าใหม่ นอกจากนี้ยังเป็นตัวแทนของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ NIA ในฐานะทูตนวัตกรรมด้านการออกแบบและเป็นหัวหน้าคณะกรรมการด้านเทคนิคระดับประเทศในการสร้างฉลากอัพไซเคิลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Upcycle Carbon Footprint)

ดร.จิตพัต ฉอเรืองวิวัฒน์

ผู้อำนวยการด้านบูรณาการนวัตกรรม

ดร.จิตพัต ฉอเรืองวิวัฒน์ รับผิดชอบดูแลจัดการโครงการและรวบรวมงานวิจัยจากสหวิชาชีพที่ศูนย์ RISC เพื่อวางแผนแนวทางแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อระบบนิเวศที่มีสุขภาวะที่ดี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องจิตวิทยาด้านพฤติกรรม เทคนิคและวัสดุในการสร้างระบบเสียงด้านนวัตกรรมและสิ่งแวดล้อม และอุปกรณ์ติดตั้งที่ประหยัดน้ำและพลังงาน การจัดวางตำแหน่งของแสงธรรมชาติ รวมทั้งระบบระบายอากาศภายในที่อยู่อาศัย

ดร. สฤกกา พงษ์สุวรรณ

ผู้อำนวยการด้านการเผยแพร่งานวิจัยและนวัตกรรม

ดร.สฤกกา พงษ์สุวรรณ รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการออกแบบงานสถาปัตยกรรม (การออกแบบการใช้พลังงานสำหรับอาคาร) เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยเรื่องการอนุรักษ์พลังงาน และกำกับดูแลงานวิจัยให้เข้ากับการก่อสร้างอาคาร และพัฒนาเทคโนโลยี รวมทั้งทำหน้าที่ด้านการสืบค้นพลังงานทางเลือกใหม่สำหรับอาคารในประเทศเขตร้อน โดยคำนึงถึงการลดต้นทุนการก่อสร้าง การเร่งระยะเวลาในการสร้างอาคาร และการประหยัดพลังงานเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ดร.ภัทรารัตน์ ตันนุกิจ

ที่ปรึกษาศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน

รศ. ดร. อภิชาต ประดิษฐสมานนท์

ผู้อำนวยการด้านงานวิจัยเพื่อนวัตกรรม

สริธร อมรจารุชิต
ผู้เชี่ยวชาญระดับ TREES-A

ผู้เชี่ยวชาญด้านออกแบบอย่างยั่งยืน

ณพล เกียรติก้องมณี
ผู้เชี่ยวชาญระดับ TREES-A

สถาปนิกวิจัยอาวุโส

พันธ์พิสุ จุลพันธ์วัฒนา
ผู้เชี่ยวชาญระดับ TREES-A

สถาปนิกวิจัยอาวุโส

ทิพทับทิม ภูมิพาณิชย์
ผู้เชี่ยวชาญระดับ TREES-A

สถาปนิกวิจัยอาวุโส

วสุธา เชน
ผู้เชี่ยวชาญระดับ LEED AP BD+C, WELL AP

สถาปนิกวิจัยอาวุโส

ชนินทร์ กุลสุรกิจ
ผู้เชี่ยวชาญระดับ TREES-A

DGNB consultant

เพชรรินทร์ พงษ์เพ็ชรกูล
ผู้เชี่ยวชาญระดับ TREES-A

สถาปนิกวิจัย

กชกร รัตนมา

นักวิจัย

รวินท์ฐิสา แตงสุวรรณานนท์

ผู้จัดการ

วรพร ปุณยกนก

สถาปนิกวิจัยอาวุโส

ศิรพัชร มั่งคั่ง

นักวิจัย

จิราภา หอบรรลือกิจ

นักวิจัยและการสื่อสาร

ธนวัฒน์ จินจารักษ์

นักวิจัยอาวุโส

© 2020 Magnolia Quality Development Corporation Limited - A DTGO Company
ผลลัพธ์
การยืนยัน
การยืนยัน