เกี่ยวกับเรา - RISC
RISC about us hero

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน

“ผู้นำด้านงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนที่ตอบโจทย์ความอยู่ดีมีสุขของสรรพสิ่ง”

MQDC ลงทุนในการวิจัยเพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย ชุมชนใกล้เคียง และสังคม ด้วยความร่วมมือระหว่างทีมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) ของ MQDC

RISC มุ่งพัฒนาแนวคิดและนวัตกรรมจากทั่วโลกเพื่อส่งเสริมความอยู่ดีมีสุขของทุกชีวิต

พันธกิจของ RISC มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้เชิงลึกและนวัตกรรม จากความร่วมมือภายในและต่างประเทศ ยกระดับคุณภาพชีวิตของสรรพสิ่ง เพื่อส่งมอบความสุขและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และส่งเสริมสิ่งแวดล้อมที่มีความพร้อมรับมือ ผ่านการทำงานวิจัยและนวัตกรรม

RISC ทำงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมภายใต้แนวคิด For All Well-Being ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยแห่งแรกของเอเชียที่มุ่งเน้นความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน ภายใต้ RISC 5 Research Hubs ได้แก่

  1. คุณภาพอากาศ (Air Quality)
  2. วัสดุและการใช้ทรัพยากร (Materials & Resources)
  3. ความหลากหลายทางชีวภาพ (Plants & Biodiversity)
  4. การสร้างความสุขเชิงวิทยาศาสตร์ (Happiness Science)
  5. ศาสตร์ความพร้อมรับมือ (Resilience)

โดยงานวิจัยทั้ง 5 ด้านสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 12 ประการของสหประชาชาติ

RISC ร่วมมือกับนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญที่หลากหลายทั้งภายในและต่างประเทศเพื่อค้นหาองค์ความรู้ใหม่ๆ และส่งเสริมนวัตกรรมที่ยกระดับความเป็นอยู่ที่ดี ฟื้นฟูและรักษาความสมดุลของสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความอยู่ดีมีสุขและความยั่งยืนสำหรับทุกชีวิต

คณะผู้บริหาร
ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน

กลุ่มผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาวิชาที่มีความมุ่งมั่นในสร้างสังคมโลกให้มีสุขภาวะดีสำหรับทุกคน

RISC Dr. Singh

รศ.ดร. สิงห์ อินทรชูโต

หัวหน้าคณะที่ปรึกษาศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน

รศ.ดร. สิงห์ อินทรชูโต ดำรงตำแหน่งทั้งด้านวิชาการและนักออกแบบ เช่น อาจารย์ทางด้านนวัตกรรมอาคารของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบด้านสิ่งแวดล้อม (Eco-Design) และหัวหน้าฝ่ายออกแบบของบริษัท โอซิสุ จำกัด (Osisu) ซึ่งเป็นบริษัทออกแบบผลิตภัณฑ์จากวัสดุที่นำมาสร้างมูลค่าใหม่ นอกจากนี้ยังเป็นตัวแทนของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ NIA ในฐานะทูตนวัตกรรมด้านการออกแบบและเป็นหัวหน้าคณะกรรมการด้านเทคนิคระดับประเทศในการสร้างฉลากอัพไซเคิลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Upcycle Carbon Footprint)

RISC Dr. Jittapat

ดร.จิตพัต ฉอเรืองวิวัฒน์

ผู้อำนวยการอาวุโส

ดร.จิตพัต ฉอเรืองวิวัฒน์ รับผิดชอบดูแลจัดการโครงการและรวบรวมงานวิจัยจากสหวิชาชีพที่ศูนย์ RISC เพื่อวางแผนแนวทางแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อระบบนิเวศที่มีสุขภาวะที่ดี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องจิตวิทยาด้านพฤติกรรม เทคนิคและวัสดุในการสร้างระบบเสียงด้านนวัตกรรมและสิ่งแวดล้อม และอุปกรณ์ติดตั้งที่ประหยัดน้ำและพลังงาน การจัดวางตำแหน่งของแสงธรรมชาติ รวมทั้งระบบระบายอากาศภายในที่อยู่อาศัย

RISC Dr. Sarigga

ดร. สฤกกา พงษ์สุวรรณ

ผู้อำนวยการฝ่ายบูรณาการงานวิจัยเพื่อการเผยแพร่

ดร.สฤกกา พงษ์สุวรรณ รับผิดชอบดูแลสร้างระบบนิเวศแห่งการเรียนรู้ของคนทั้งภายในและภายนอกองค์กร กระตุ้นการค้นคว้าวิจัย การเข้าถึงข้อมูลความรู้ต่างๆ (Research databases) การบริหารจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) การสร้างระบบที่สนับสนุนต่อการเรียนรู้ และผลักดันให้เกิดการสร้างงานวิจัย นำความรู้หลักทางด้านสถาปัตยกรรม เน้นการออกแบบที่อยู่อาศัย จากความรู้และเชี่ยวชาญทางด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ประสานกับความรู้ศาสตร์ต่างๆ ด้านพฤติกรรมและจิตวิทยา สุขภาพและความปลอดภัย นำมาพัฒนาเป็นมาตรฐานใช้สำหรับองค์กร พร้อมเผยแพร่งานวิจัยในรูปแบบต่างๆ

RISC Dr. Apichai

รศ.ดร. อภิชาต ประดิษฐสมานนท์

ผู้อำนวยการด้านงานวิจัยเพื่อนวัตกรรม

รศ.ดร. อภิชาต ประดิษฐสมานนท์ รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับงานวิจัย ห้องทดลอง และนวัตกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการทำวิจัยในมิติต่างๆ ได้แก่ ด้านสุขภาพและความอยู่ดีมีสุข รวมถึงเรื่องคุณภาพอากาศทั้งภายในและภายนอกอาคาร และมลภาวะทางอากาศ ด้านวัสดุและทรัพยากร โดยเฉพาะเรื่องพลังงาน น้ำ รวมทั้งวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และผลิตภัณฑ์ใหม่คุณภาพดีกว่าเดิมที่ผลิตจากขยะ ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและสภาพแวดล้อมที่อุดมไปด้วยธรรมชาติ และด้านเทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติ กับความเชี่ยวชาญในการใช้คอมพิวเตอร์จำลองการไหลเวียนของอากาศภายในอาคารและโดยรอบอาคารภายในพื้นที่เมือง

คณะที่ปรึกษา
ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน

RISC Pattrarat
ดร.ภัทรารัตน์ ตันนุกิจ
ที่ปรึกษา RISC

ประธานชมรมเครือข่ายพยาบาลผู้ให้สารน้ำแห่งประเทศไทย

RISC Chairat
รศ.ดร.ชัยรัตน์ ตรีทรัพย์สุนทร
ที่ปรึกษา RISC

อาจารย์ประจำ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

RISC Yodchanan
รศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์
ที่ปรึกษา RISC

หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการเชื่อมต่อสมองกับคอมพิวเตอร์
ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

RISC Sirawaj
ดร.ศิรวัจน์ อิทธิภูริพัฒน์
ที่ปรึกษา RISC

หัวหน้าศูนย์วิจัยและนวัตกรรมประสาทวิทยาศาสตร์
สถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

RISC Surin
สุรินทร์ วราชุน
ที่ปรึกษา RISC

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ The Forestias

RISC Maneerat
รศ. ดร. มณีรัตน์ องค์วรรณดี
ที่ปรึกษา RISC

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยพัฒนามหานคร
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

RISC Difei
ดิเฟย์ มิยาโอะ
ที่ปรึกษา RISC

ที่ปรึกษาโครงการวิจัยเทคโนโลยีการดักจับ การใช้ประโยชน์ และการกักเก็บคาร์บอน (CCUS) ผู้เชี่ยวชาญด้านนาโนเทคโนโลยี

RISC Taradon
ธราดล ทันด่วน
ที่ปรึกษา RISC

ผู้ชำนาญด้านดูแลรักษาต้นไม้และป่าในเมือง

นักวิจัย
ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน

RISC Saritorn
สริธร อมรจารุชิต

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้เชี่ยวชาญระดับ TREES-A, Design Solutions for Well-Being, Sustainable Design, Research Integration

RISC Napol
ณพล เกียรติก้องมณี

สถาปนิกวิจัยอาวุโส

ผู้เชี่ยวชาญระดับ TREES-A, Building Technology,
Intelligent Systems, Innovative Solutions

RISC Panpisu
พันธ์พิสุ จุลพันธ์วัฒนา

สถาปนิกวิจัยอาวุโส

ผู้เชี่ยวชาญระดับ TREES-A, Building Technology and Innovation, Air Quality, Waste Management, Interiorscape

RISC Tiptaptim
ทิพทับทิม ภูมิพาณิชย์

สถาปนิกวิจัยอาวุโส

ผู้เชี่ยวชาญระดับ TREES-A, Sustainable Building Materials, Circular Economy, Building Technology

RISC Montri
มนตรี ภูแล่นคู่

วิศวกรวิจัยอาวุโส

Well-Being Research Integration Engineer
Building Infrastructure

RISC Vasuta
วสุธา เชน

สถาปนิกวิจัยอาวุโส

ผู้เชี่ยวชาญระดับ LEED®AP BD+C, WELLTM AP, Sustainable Design

RISC Chanin
ชนินทร์ กุลสุรกิจ

สถาปนิกวิจัยอาวุโส

ผู้เชี่ยวชาญระดับ WELLTM AP, DGNB International, TREES-A, Building Technology, Product Innovation Solution

RISC Petcharin
เพชรรินทร์ พงษ์เพ็ชรกูล

สถาปนิกวิจัยอาวุโส

ผู้เชี่ยวชาญระดับ LEED®AP BD+C, WELLTM AP,
Fitwel Ambassador, ActiveScore AP, TREES-A NC, Air Quality

RISC Kotchakorn
กชกร รัตนมา

นักวิจัย

Biodiversity, Environment

RISC Rawintisa
รวินท์ฐิสา แตงสุวรรณานนท์

ผู้จัดการ

Innovation Ecosystems

RISC Woraporn
วรพร ปุณยกนก

วิศวกรวิจัยอาวุโส

Climate Resilience, ESG, Circular Economy, Net Zero Carbon

RISC Sirapach
ศิรพัชร มั่งคั่ง

นักวิจัย

GIS Environmental Analysis, Geo-Informatics Platform

RISC Chirapa
จิราภา หอบรรลือกิจ

นักวิจัยและการสื่อสาร

Trend & Media Research

RISC Thanawat
ธนวัฒน์ จินจารักษ์

นักวิจัยอาวุโส

Biodiversity, Environment

RISC Supunnapang
สุพรรณภางค์ รักษาวงค์

นักวิจัย

Sustainable Building Materials

RISC Nattapat
ณัฐภัทร ตันจริยภรณ์

นักวิจัยอาวุโส

Brain Computer Interface,
Neuroscience and Rehabilitation Research

RISC Natcha
ณัชชา ไชยมงคล

เจ้าหน้าที่ประสานงาน

Innovation Ecosystems

RISC Panisara
ปาณิสรา สุจริตกุล

สถาปนิกวิจัย

Well-Being Research Integration

RISC Sittha
สิทธา ปรีดาภิรัตน์

นักวิจัยอาวุโส

ปฏิบัติการเชื่อมต่อสมองกับคอมพิวเตอร์

RISC Wacharakorn
วชรกรณ์ มณีโชติ

สถาปนิกวิจัย

Well-Being Research Integrations

© 2024 Magnolia Quality Development Corporation Limited - A DTGO Company
ผลลัพธ์
การยืนยัน
การยืนยัน