Knowledge - RISC

ลดแอร์ เปิดพัดลม ช่วยลดค่าไฟ

Created By RISC | 1 month ago

34 viewer

 

สภาวะน่าสบายของมนุษย์ มีอุณหภูมิโดยรอบร่างกายอยู่ที่ช่วง 22-29 °C และความชื้นสัมพัทธ์ 20-75% การทำให้รู้สึกสบายนั้น อุณหภูมิผิวของสิ่งต่างๆ รอบตัว ต้องมีอุณหภูมิอากาศไม่สูงกว่าอุณหภูมิผิวของร่างกายซึ่งมีค่าเฉลี่ยอุณหภูมิผิวรอบร่างกายอยู่ที่ 32 °C เพื่อสามารถเกิดการระบายความร้อนจากร่างกายไปสู่สภาพแวดล้อมโดยรอบได้ เป็นแนวทางการสร้างความสบายให้กับมนุษย์ และลดความแปรปรวนของอุณหภูมิโดยรอบร่างกาย เพื่อลดการปรับอุณหภูมิของร่างกาย อันเป็นสาเหตุหลักของความเจ็บป่วย

นอกจากนั้น ในช่วงฤดูร้อน ที่มีอุณหภูมิอากาศภายนอกสูงมาก บางวันสูงมากถึง 40 °C  ส่วนใหญ่เราจะเปิดเครื่องปรับอากาศกัน ซึ่งหากดูจากสภาวะน่าสบายของมนุษย์ อยู่ในช่วง 22-29 °C เรามีวิธีให้เปิดแอร์น้อยลง แต่เย็นเท่าเดิม จากการศึกษาของ Victor Olgyay พบว่า คนเราจะรู้สึกสบายเมื่ออุณหภูมิอยู่ ระหว่าง 71.6-80.6 °F (22-27 °C) ความชื้นสัมพัทธ์ระหว่าง 20-75% เขตสบายดังกล่าวกําหนดขึ้นโดยมีเงื่อนไขดังนี้

 

ความเร็วลมค่อนข้างสงบ (ประมาณ 0-1 กิโลมตรต่อชั่วโมง หรือ 0.50 ฟุตต่อนาที)

อุณหภูมิอากาศ และอุณหภูมิเฉลี่ยของผนังมีค่าเท่ากัน

การแต่งกายเป็นแบบลําลองโดยสวมเสื้อผ้าสบายๆ

บุคคลอยู่ในอิริยาบถปกติสบายๆ เช่น อ่านหนังสือ นั่งเล่น เป็นต้น

 

โดยมนุษย์จะรู้สึกเย็นลง 0.4 °C เมื่อความเร็วลมเพิ่มขึ้น 1 กิโลเมตรต่อชั่วโมง (km/hr) หรือประมาณ 0.25 เมตรต่อวินาที (m/s) (Victor Olgyay, 1969) หรือ ความเร็วลม 1 เมตรต่อวินาที (m/s) จะรู้สึกเย็นลง 1.6 °C นั่นคือ หากเดิมเราเปิดเครื่องปรับอากาศอยู่ที่ 24 °C เราปรับเป็น เปิดเครื่องปรับออากาศอยู่ที่ 27 °C เราสามารถเปิดพัดลมช่วยให้เกิดการไหลเวียน ความเร็วลมประมาณ 2 เมตรต่อวินาที จะเสมือนว่าเย็นลง 3 °C หรือเหมือนว่าเปิดเครื่องปรับออากาศอยู่ที่ 24 °C เท่าเดิม เย็นสบายเท่าเดิม แต่ประหยัดค่าไฟลงได้มากเลยทีเดียว จากการที่เราปรับลดการเปิดความเย็นของเครื่องปรับอากาศเพิ่มขึ้น 3 °C โดยเฉพาะช่วงนี้ทุกคนอยู่บ้าน ทำงานที่บ้านกัน อาจจะเปิดเครื่องปรับอากาศกันตลอดวัน วิธีการเปิดอุณหภูมิให้สูงขึ้นจะช่วยรลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลง ลดค่าไฟได้มากขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ

ผู้เขียน/เรียบเรียง: ดร.สฤกกา พงษ์สุวรรณ (นักวิจัย / VP, RISC)

© 2020 Magnolia Quality Development Corporation Limited - A DTGO Company
Result
Confirmation
Confirmation