ข่าวสาร

/storage/uploads/news/news_apr_05_2019_main_1.jpg

Apr 05, 2019 INNOVATION

นิสิตม. เกษตร ศึกษาดูงานด้าน WELL Building Standard ศูนย์ RISC

วันที่ 21 มีนาคม 2562, กรุงเทพฯ - ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนหรือ RISC ให้การต้อนรับผศ.ดร.ชนิกานต์ ยิ้มประยูร และคณะนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 25 คน ในโอกาสเยี่ยมชมศูนย์ RISC เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบศูนย์ RISC ตามมาตรฐาน WELL Building Standard และวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือ eco – material โดยนักศึกษาให้ความสนใจเป็นพิเศษทางด้าน Intelligent System เข้ามาประยุกต์ใช้ภายในอาคารเพื่อสร้างสุขภาวะที่ดี เช่นระบบ Sound Masking และระบบแลกเปลี่ยนอากาศ เช่น ERV และ OAU นิสิตได้รับความรู้และประสบการณ์จากการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในสถานที่จริง เพื่อนำไปใช้ในการออกแบบผลงานของนิสิตต่อไป

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน

ชั้น 4 แมกโนเลียส์ ราชดำริ บูเลอวาร์ด, ถนนราชดำริ
แขวงลุมพินี, เขตปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร 10330


เวลาทำการ
วันจันทร์ – ศุกร์ | 11.00 – 17.00 น.


แผนที่ที่ตั้ง
ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า 1265
© 2021 Magnolia Quality Development Corporation Limited - A DTGO Company
ผลลัพธ์
การยืนยัน
การยืนยัน