ข่าวสาร

/storage/uploads/news/news_apr_09_2019_main_1.jpg

Apr 09, 2019 INNOVATION

RISC ร่วมแบ่งปันความรู้ในงานบรรยาย ‘Transition from Traditional to FM Modes’

วันที่ 22 มีนาคม 2562, กรุงเทพฯ - ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนหรือ RISC ต้อนรับสมาคมวิชาชีพบริหารทรัพยากรอาคารในโอกาสจัดงานบรรยายหัวข้อ “Transition from Traditional to FM Modes” โดยดร. เดวิด มาติเนซ Global Director of FMHOUSE และ EuroFM’s ambassador for Spain

โดยนักวิจัย RISC ได้แนะนำศูนย์ RISC และการประยุกต์ผลงานวิจัย ใช้ในโครงการต่าง ๆ ของ MQDC เพื่อสร้างมาตรฐานคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับทุกคนตามพันธกิจ For all well-being

จากนั้นดร. เดวิด มาติเนซ ได้บรรยายเกี่ยวกับแนวทางการบริหารทรัพยากรกายภาพ (Facility Management) ซึ่งคือการบริหารจัดการทรัพยากร ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้งานหรือสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น รวมถึงวิธีการนำรูปแบบการกำหนดค่าใช้จ่ายภาย และการวางแผนงานระบบ FM ให้สอดคล้องกับธุรกิจองค์กรโดยเน้นที่การวางปัจจัยและขั้นตอนในการวางกลยุทธ์ เพื่อพัฒนาการจัดการทรัพยากรภายในองค์กร ให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจภายในองค์กรมากขึ้นในอนาคต

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน

ชั้น 4 แมกโนเลียส์ ราชดำริ บูเลอวาร์ด, ถนนราชดำริ
แขวงลุมพินี, เขตปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร 10330


เวลาทำการ
วันจันทร์ – ศุกร์ | 11.00 – 17.00 น.


แผนที่ที่ตั้ง
ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า 1265
© 2021 Magnolia Quality Development Corporation Limited - A DTGO Company
ผลลัพธ์
การยืนยัน
การยืนยัน