ข่าวสาร

/storage/uploads/news/news_apr_11_2019_main_2.jpg

May 26, 2019 INNOVATION

นักวิจัย RISC แบ่งปันองค์ความรู้ด้านงานวิจัยต่อนักศึกษาสถาปัตย์

วันที่ 26 มีนาคม 2562, กรุงเทพฯ – ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนหรือ RISC โดยดร. สฤกกา พงษ์สุวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการได้รับเชิญจากดร. ณรงค์ฤทธิ์ จินต์จันทรวงศ์ รองคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้กับกลุ่มนักศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม และสาขาวิชาสถาปัตยกรรมเขตร้อน ภายใต้วิชา “ระบบอาคารและพลังงาน” (Building and Energy Systems)

ดร. สฤกกาได้แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในการนำงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบโครงการที่อยู่อาศัยของ MQDC ตามหลักคิดปรัชญาองค์กร “For All Well-Being” โดยเน้นการให้ความรู้เพื่อเข้าใจกระบวนการทำงานจริง ตอกย้ำความตั้งใจในการพัฒนาที่อยู่อาศัยผ่านงานวิจัยเชิงลึก เพื่อคุณภาพชีวิตของทั้งคนที่อยู่อาศัยและคนรอบข้างอย่างครบด้านทั้งทางพลังงานและสิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัย พฤติกรรมและจิตวิทยา

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน

ชั้น 4 แมกโนเลียส์ ราชดำริ บูเลอวาร์ด, ถนนราชดำริ
แขวงลุมพินี, เขตปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร 10330


เวลาทำการ
วันจันทร์ – ศุกร์ | 11.00 – 17.00 น.


แผนที่ที่ตั้ง
ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า 1265
© 2021 Magnolia Quality Development Corporation Limited - A DTGO Company
ผลลัพธ์
การยืนยัน
การยืนยัน