ข่าวสาร

/storage/uploads/news/news_apr_12_2019_main_1.jpg

Apr 12, 2019 INNOVATION

นักศึกษาการจัดการวิศวกรรมศึกษาดูงานศูนย์ RISC

วันที่ 29 มีนาคม 2562, กรุงเทพฯ – ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนหรือ RISC ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอก สาขาวิชาการจัดการทางวิศวกรรม วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในโอกาสเยี่ยมชมศูนย์ RISC พร้อมฟังบรรยายเรื่องการออกแบบตามมาตรฐาน WELL Building Standard และการนำ Intelligent System มาใช้ในศูนย์ RISC โดยนักศึกษาจะนำความรู้ที่ได้ไปประกอบเพื่อทำวิทยานิพนธ์ต่อไป

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน

ชั้น 4 แมกโนเลียส์ ราชดำริ บูเลอวาร์ด, ถนนราชดำริ
แขวงลุมพินี, เขตปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร 10330


เวลาทำการ
วันจันทร์ – ศุกร์ | 11.00 – 17.00 น.


แผนที่ที่ตั้ง
ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า 1265
© 2021 Magnolia Quality Development Corporation Limited - A DTGO Company
ผลลัพธ์
การยืนยัน
การยืนยัน