Knowledge - RISC

The Secret of COVID-free design by MQDC

Created By RISC | 1 year ago

7357 viewer

 

MQDC จับกระแสการออกแบบที่อยู่อาศัยเพื่อส่งเสริมสุขภาวะและสุขอนามัยที่ดีของลูกบ้าน และรวมไปถึงชุมชน โดยร่วมกับศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน RISC by MQDC ชูแนวคิดหลักเรื่องของสุขภาวะที่ปราศจากการสะสมของเชื้อโรคและแบคทีเรีย เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของเชื้อโรค ในช่วงระหว่างและหลังจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 

 

หลักของการออกแบบพื้นที่เพื่อสุขอนามัยที่ดีของโครงการที่อยู่อาศัยภายใต้ MQDC ภายใต้คอนเซปต์ The Secret of Covid-Free Design แบ่งออกเป็น 4 แนวคิดหลัก ได้แก่

1. การออกแบบพื้นที่ปลอดเชื้อ หรือ Disinfection Zone เพื่อดักและระงับการเจริญเติบโตของเชื้อโรค โดยได้กำหนดและออกแบบอุปกรณ์ต่างๆเพื่อให้พื้นที่ของ MQDC เป็นพื้นที่ปลอดเชื้อ ได้แก่ 

1) การออกแบบประตูสองชั้นบริเวณทางเข้า-ออกหลักของพื้นที่โครงการทุกๆโครงการของ MQDC เพื่อดักฝุ่นและสิ่งสกปรกที่อาจติดเข้ามาบนตัวคนหรือสิ่งของก่อนเข้าสู่ภายในอาคาร 

2) ติดตั้งระบบฟอกอากาศบริเวณทางเข้า-ออกหลัก (Entrance Air Purifier) ของอาคารแต่ละโครงการ รวมถึงในลิฟต์ เพื่อฆ่าเชื้อโรคในอากาศและเชื้อโรคบริเวณพื้นผิวต่างๆที่อาจติดเข้ามาในพื้นที่ เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า รวมถึงเชื้อที่อาจติดอยู่ที่ผนัง พื้น และอื่นๆ

 

3) การติดตั้งพรมที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคหรือ AVA (Anti Viral Allergy Free) Carpet โดยพรมนี้จะมีนวัติกรรมที่สามารถดักและหยุดการแพร่กระจายของเชื้อโรคที่อาจติดมากับรองเท้าของลูกบ้านหรือผู้มาติดต่อ 

2. SMART & TOUCHLESS –  การออกแบบพื้นที่โดยมีการปรับใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อลดการสัมผัสในพื้นที่และกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นภายในโครงการ ซึ่งนวัตกรรมและเทคโนโลยีภายใต้ Covid-Free Design สามารถแบ่งออกได้ดังนี้  

1) Face Recognition ใช้ระบบสแกนใบหน้า เพื่อควบคุมการเข้า-ออก โดยนอกจากการสแกนใบหน้าแล้ว ยังสามารถตรวจวัดอุณหภูมิได้อีกด้วย

2) Automatic Door ประตูเปิด-ปิดอัตโนมัติ เพื่อช่วยลดการสัมผัส

3) Sensor Faucet ก๊อกน้ำเปิด-ปิดอัตโนมัติลดการสัมผัส

4) Touchless Lift ระบบลิฟต์ที่ช่วยลดการสัมผัสด้วยการใช้รังสีอินฟราเรด หรือ Virtual screen ไปถึงการนำวัสดุอื่นๆ มาช่วยสัมผัสได้อีกด้วย

โดยนวัตกรรมดังกล่าวอาจมีรูปแบบแตกต่างกันในแต่ละโครงการ 

 

3. HAPPY WORKING FROM HOME – การออกแบบพื้นที่อยู่อาศัยของแต่ละบุคคลเพื่อรองรับการ work from home ที่ถูกสุขลักษณะ เพื่อส่งเสริมการทำงานและทำกิจกรรมภายในบ้าน ลดปัญหาด้านสุขภาพ โดยการออกแบบนี้จะประกอบไปด้วย

1) การออกแบบรองรับการปรับพื้นที่ห้องพักเป็นพื้นที่ทำงาน โดยนำเสนอแนวคิดพิเศษในการปรับพื้นที่ใช้สอยที่รองรับสรีระและอิริยาบถต่างๆ ของผู้อาศัย เพื่อส่งเสริมการทำงานและทำกิจกรรมภายในบ้าน การออกแบบเพื่อความสะดวกสบายด้านอุณหภูมิ และคุณภาพอากาศที่ดี เช่น โต๊ะเก้าอี้ทำงานที่สามารถปรับให้เหมาะสมกับสรีระต่างๆ ได้ รวมถึงการวางตำแหน่งของเครื่องพิมพ์เอกสาร และเครื่องสแกน สัญญาณ Wi-Fi การออกแบบเพื่อลดผลกระทบจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (EMF) และการออกแบบแสงสว่างที่เหมาะสมต่อการทำกิจกรรมต่างๆ  รวมถึงในพื้นที่ส่วนกลางที่จัดให้เป็น co-working space สำหรับทำงานร่วมกันหลายคนภายในอาคารที่พักอาศัยก็ได้มีการปรับพื้นที่เป็น phone booth เพื่อลดเสียงรบกวนระหว่างกั

2) การจัดเตรียมตู้จ่ายสินค้าอัตโนมัติประเภทอาหาร (Vending machine) ในพื้นที่พักอาศัยเพื่อความสะดวกกรณี lockdown 

 

4. MANAGEMENT PROTOCOL – การกำหนดนโยบาย และหลักการปฏิบัติภายใต้กรอบและข้อกำหนดของการป้องกันเชื้อโรค COVID-19 ในช่วงของการแพร่ระบาด ซึ่งจะเป็นการกำหนดนโยบายและหลักการจากฝ่ายบริหารงานของนิติฯ ของทุกๆโครงการภายใต้ MQDC โดยเนื้อหาหลักจะครอบคลุมถึงเรื่องต่างๆ ดังนี้

1) Infection Prevention โดยจะมีการประกาศหลักการทำลายเชื้อในยุคการระบาดของโรค COVID-19 และ วิธีการทำความสะอาดอาคารสถานที่ที่ถูกต้อง มาตราการการเว้นระยะเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อโรค รวมถึงการออกแบบเพื่อลดการพบปะและการสัมผัส เช่น การติดตั้งกล่องฆ่าเชื้อ (Disinfection Box) เพื่อฆ่าเชื้อบนกล่องพัสดุก่อนถึงมือลูกบ้าน การฝากพัสดุไว้ในล็อคเกอร์เพื่อลดการพบปะทางกายภาพ เพื่อให้ผู้อาศัยสามารถเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและถูกหลักอนามัย

2) Cleaning การประกาศแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเมื่อพบผู้เสี่ยงในพื้นที่

3) Waste Disposal ทุกโครงการจัดเตรียมถังขยะหรืออุปกรณ์สำหรับทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วโดยเฉพาะ เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายเชื้อโรค และเพื่อการนำไปกำจัดทิ้งอย่างถูกต้อง เช่น ถุงแดงซิปล็อคจำกัดเชื้อ สำหรับทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว โดยจะมีการแจกให้กับลูกบ้านของ MQDC เพื่อยังเป็นการเตือนให้รู้ว่าเป็นขยะอะไร และระวังในการสัมผัสอีกด้วย

 

ทั้งหมดนี้เป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทาง MQDC และ RISC ได้พัฒนาขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เกิดสุขภาวะที่ดีของลูกบ้าน ชุมชน และบุคคลทั่วไป รวมถึงลดโอกาสการสัมผัสและการติดเชื้อ COVID-19 จากกิจกรรมที่เกิดขึ้นในแต่ละวันภายในโครงการที่อยู่อาศัยของ MQDC เพื่อให้พื้นที่ภายในโครงการเป็นพื้นที่ปลอดเชื้อ COVID-19 ส่งเสริมให้เกิดแนวคิด “For All Well-Being” อย่างสมบูรณ์แบบและเป็นรูปธรรม

รับชมวีดิโอ The Secret of COVID-free Designได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=8sa7v0dZ5lE

© 2022 Magnolia Quality Development Corporation Limited - A DTGO Company
Result
Confirmation
Confirmation