การขอเสนอผลงาน (Startup)
       ฟอร์มการจอง
            สำเร็จ

รายละเอียดการจอง

ขอเสนอผลงาน (Startup):

RISC เปิดพื้นที่แสดงและนำเสนอผลงาน จากกลุ่ม Startup ที่มีไอเดียสร้างสรรค์ในการพัฒนานวัตกรรมจนเกิดผลงานรูปแบบใหม่ๆ ที่เกี่ยวกับ Well-being ในมุมมองต่างๆ โดย RISC รับเป็นที่ปรึกษา หาแนวทางสนับสนุน ต่อยอดธุรกิจที่ยังขาดช่องทาง หากเป็นผลงานที่น่าสนใจ มีโอกาสได้รับการสนับสนุนการต่อยอดความคิดให้สามารถเกิดขึ้นได้จริง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

นโยบายในการจองขอรับปรึกษาไอเดียดีๆ (Startup):

  1. กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มคำขอจองขอเสนอไอเดียดีๆ ให้ครบถ้วน
  2. กรุณาเลือก 3 ช่วงเวลาที่ไม่ทับซ้อนกับตารางเวลาอื่นๆ ที่มีการจองเต็มแล้ว เพื่อทาง RISC พิจารณาวัน-เวลาที่สะดวกกลับไปเพียง 1 ช่วงเวลา
  3. ขอสงวนสิทธิ์การจองครั้งละ 1 รอบ เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปท่านอื่นสามารถเข้ามาจองขอรับปรึกษาแนวคิด นวัตกรรม ไอเดียดีๆ ได้
  4. กรณีที่ได้เสนอผลงานครั้งแรกเสร็จสิ้นแล้ว และต้องการนัดหมายในครั้งต่อไป สามารถจองวัน-เวลาใหม่ได้ในระบบ
  5. RISC Admin จะพิจารณาวัน-เวลาที่เหมาะสม และแจ้งยืนยันการจองเข้ารับคำปรึกษา กลับไปภายใน 3 วันทำการ
  6. กรณีที่ RISC Admin พิจารณาแล้วพบว่าไม่สามารถให้เข้ารับคำปรึกษาได้ตามวัน-เวลาที่เลือกไว้ทั้ง 3 ช่วงเวลา จะส่งอีเมลปฏิเสธ และเสนอวัน-เวลาที่เหมาะสมไปให้พิจารณาอีกครั้ง
  7. กรณีที่ต้องการยกเลิกการจอง กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนวันนัดหมาย โดยส่งมาทางอีเมล [email protected] หากไม่มีการแจ้งยกเลิกตามวันที่กำหนด จะขอยึดตามวัน-เวลาตามที่ได้รับยืนยันจองไว้
© 2021 Magnolia Quality Development Corporation Limited - A DTGO Company
ผลลัพธ์
การยืนยัน
การยืนยัน