ห้องสมุด Well-being Material - RISC

ห้องสมุด Well-being Material

เราเป็นนักวิจัยของ RISC ที่เน้นการค้นหาวัสดุที่มีคุณสมบัติที่ดีที่สุดสำหรับการนำมาประยุกต์ในโครงการสร้าง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ตามแนวคิดหลักของเรา “For All Well-Being”

ด้วยการขยายเครือข่ายด้านการวิจัยของเราและการสร้างพันธมิตรกับผู้ผลิตและนักออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม ห้องสมุดนี้จะเติบโตอย่างก้าวกระโดดและกลายเป็นหนึ่งในแหล่งสะสมวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่มีความครอบคลุมมากที่สุดในปัจจุบัน

พื้นที่จัดแสดงวัสดุ

เป็นห้องสมุดแห่งแรก ที่รวบรวม และจัดแสดงวัสดุเกี่ยวกับการออกแบบ ตกแต่งอาคาร ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รองรับนักออกแบบที่ต้องการค้นคว้าหาข้อมูล และจะมีการอัพเดตวัสดุใหม่ตามกระแส

สตูดิโอวัสดุ

สตูดิโอเวิร์คช็อปวัสดุเป็นพื้นที่รองรับวัสดุใหม่ๆ ที่จะนำเข้ามาในห้องสมุดเพื่อเตรียมจัดแสดง ซึ่งประกอบไปด้วย สตูดิโอถ่ายภาพ และที่จัดเก็บเพื่อเก็บวัสดุ ก่อนที่จะถูกนำไปจัดแสดงในส่วนต่างๆ ใน RISC ต่อไป อีกทั้งยังเป็นสตูดิโอที่สามารถร่วมกันทำเวิร์คช็อปเพื่อแลกเปลี่ยนไอเดียและข้อมูลได้

ฐานข้อมูลวัสดุออนไลน์

วัสดุทุกชิ้นจะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเข้าฐานข้อมูลออนไลน์ โดยสามารถค้นหาข้อมูลได้เพื่อให้สะดวกในการทำงานมากขึ้น และในอนาคตจะเป็นฐานข้อมูลวัสดุที่ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุด

อัปเดตความรู้และวัสดุใหม่

สองศูนย์วิจัยชั้นนำ RISC by MQDC และ Baycrest ร่วมมือกับ The Aspen Tree ไขปริศนาการสร้างความสุขอันยั่งยืน พร้อมนำผลวิจัยประยุกต์ใช้จริง ช่วยยกระดับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขึ้นไปอีกขั้น

สองศูนย์วิจัยชั้นนำ RISC by MQDC และ Baycrest ร่วมมือกับ The Aspen Tree ไขปริศนาการสร้างความสุขอันยั่งยืน พร้อมนำผลวิจัยประยุกต์ใช้จริง ช่วยยกระดับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขึ้นไปอีกขั้น

คลังความรู้เรื่องวัสดุ

Well-Being Design & Engineering Program (Mini Course) 2024

Well-Being Design & Engineering Program (Mini Course) 2024

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (Research & Innovation for Sustainability Center - RISC) เล็งเห็นความสำคัญของการออกแบบเพื่อสุขภาวะที่ดี และการนำองค์ความรู้ไปใช้ในการพัฒนาอาคารและเมืองที่เน้นความอยู่ดีมีสุข จึงได้จัดหลักสูตรย่อย Well-Being Design & Engineering Program (Mini Course) 2024 โดยครั้งนี้ RISC ได้ปรับหลักสูตรในรูปแบบที่สามารถเลือกเรียนได้ตามความเชี่ยวชาญ และความต้องการ Upskill ในคลาสที่ต้องการเรียนรู้เชิงลึก โดย Mini Course ประกอบด้วย 9 คลาสบรรยายโดยนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ ของ RISC มีความรู้ งานวิจัย และประสบการณ์ตรงจากการประยุกต์ความรู้สู่การพัฒนาโครงการจริง​   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยเชิงลึกหลายศาสตร์ และประสบการณ์จากการประยุกต์ความรู้สู่โครงการจริง ผ่านทั้ง 9 คลาสที่ให้ความสำคัญและส่งเสริม Well-Being ในมุมมองต่างๆ​   Lecture Series : หลักสูตรแบ่งเป็น 9 คลาส (ทุกวันอังคาร) บรรยายโดยนักวิจัย RISC ที่มีความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ ดังนี้​   1. Living Well: Health and Well-being Certification Strategies in Real Estate  เกณฑ์มาตรฐานในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี โดย​ คุณเพชรรินทร์ พงษ์เพ็ชรกูล สถาปนิกวิจัยอาวุโส และผู้เชี่ยวชาญระดับ LEED AP BD+C, WELL AP, Fitwel Ambassador, TREES-A NC, RISC (วันที่ 14/5/2024 เวลา 14:00-16:00 น.) รายละเอียด: Introduction to Health and Well-Being in Real Estate ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดด้านสุขภาวะที่ดีและ Well-Being ในบริบทของอสังหาริมทรัพย์ ความสำคัญของแนวคิดด้านสุขภาวะที่ดีและ Well-Being ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ Overview of Health and Well-Being Certifications แนะนำมาตรฐานการออกแบบอาคารด้านสุขภาวะที่ดี อาทิ WELL Building Standard, Fitwel Standard และอื่นๆ ข้อกำหนดและการเปรียบเทียบระหว่างมาตรฐานต่างๆ Designing for Health and Well-Being หลักการออกแบบอาคารเพื่อสุขภาวะที่ดีและ Well-Being Case studies จากโครงการ MQDC   2. WELL Building Standard  มาตรฐาน และข้อกำหนด WELL Building Standard และแบ่งปันประสบการณ์ออกแบบสำนักงาน RISC ที่ผ่านการรับรองเป็นแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และประเทศไทย โดย​ คุณวสุธา เชน สถาปนิกวิจัยอาวุโส และผู้เชี่ยวชาญระดับ LEED AP BD+C และ WELL AP, RISC ​(วันที่ 28/5/2024 เวลา 14:00-16:00 น.) รายละเอียด: แนะนำมาตรฐานการออกแบบอาคาร WELL Building Standard แนะนำรายละเอียดของข้อกำหนดต่างๆ ของ WELL Building Standard Case Study จากการพัฒนาโครงการจริงของ MQDC   3. Green Horizons: Sustainable Development and ESG in Real Estate การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างยั่งยืน และการบูรณาการมิติ ESG ในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง​ โดย​ คุณเพชรรินทร์ พงษ์เพ็ชรกูล สถาปนิกวิจัยอาวุโส และผู้เชี่ยวชาญระดับ LEED AP BD+C, WELL AP, Fitwel Ambassador, TREES-A NC ​​(วันที่ 11/6/2024 เวลา 14:00-16:00 น.) รายละเอียด: Introduction to Sustainable Development in Real Estate ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดด้าน Sustainable Development บทบาทของอสังหาริมทรัพย์ด้านการส่งเสริมความยั่งยืน แนะนำ Green Building Certifications Case studies จากโครงการต่างๆ ของ MQDC ESG Principles in Real Estate แนะนำเกณฑ์ Environmental, Social, and Governance (ESG) การประยุกต์ใช้หลักการ ESG ในโครงการอสังหาริมทรัพย์ การประเมินราคาเพื่อรับรองประสิทธิภาพของ ESG ในโครงการอสังหาริมทรัพย์ อาทิ GRESB Sustainability Finance for Real Estate Project แนะนำ Sustainable Finance ในการพัฒนาโครงการด้านความยั่งยืน เกณฑ์ของการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์   4. Net Zero Carbon and Resilience ​ แนวคิด Net Zero Carbon และ Resilience เพื่อรับมือภาวะโลกรวนและแนวทางการนำไปใช้จริงในโครงการ   โดย คุณวรพร ปุณยกนก วิศวกรวิจัยอาวุโส Acting Head of Resilience Hub, RISC (วันที่ ​25/6/2024 เวลา 14:00-16:00 น.) รายละเอียด: ความสำคัญของเป้าหมาย Net Zero Carbon และทำความเข้าใจแนวคิด Resilience การคำนวณ Carbon Emission ที่เกี่ยวข้องกับอาคาร Case Study ของ MQDC เพื่อลดคาร์บอนในโครงการอสังหาริมทรัพย์    5. Biodiversity for All Well-Being ​ แนวคิดการดำเนินงานพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ช่วยส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพและการประยุกต์ใช้ในโครงการจริง โดย คุณธนวัฒน์ จินจารักษ์ นักวิจัยอาวุโส ฝ่ายสิ่งแวดล้อม Urban Environmental & Biodiversity Engineer, RISC​ ​(วันที่ 9/7/2024 เวลา 14:00-16:00 น.) รายละเอียด: ความเข้าใจ สถานการณ์ ประโยชน์ และแนวโน้มงานด้าน Biodiversity การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ควบคู่กับการส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ   6. Circular Economy and Construction Waste แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและการบริหารจัดการขยะในอุตสาหกรรมก่อสร้าง  โดย คุณพันธ์พิสุ จุลพันธ์วัฒนา สถาปนิกวิจัยอาวุโสและผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES-A, RISC และคุณวรพร ปุณยกนก วิศวกรวิจัยอาวุโส Acting Head of Resilience Hub, RISC (วันที่ 23/7/2024 เวลา 14:00-16:00 น.) รายละเอียด: แนวทาง Circular Economy ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ตัวอย่างการจัดการ Construction Waste เพื่อผลักดันเรื่อง Circular Economy   7. Indoor Environmental Quality การออกแบบสภาพแวดล้อมภายในอาคารเพื่อส่งเสริมสุขภาวะที่ดีในการอยู่อาศัย โดย คุณพันธ์พิสุ จุลพันธ์วัฒนา สถาปนิกวิจัยอาวุโสและผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES-A, RISC ​(วันที่ 6/8/2024 เวลา 14:00-16:00 น.) รายละเอียด: การควบคุมสภาพแวดล้อมภายในอาคารเพื่อสุขภาวะที่ดี (Well-being) Air Quality Infectious Disease Visual: Space/Color Lighting Biophilic Design Acoustic Thermal Comfort Ergonomic Inclusive Design Active Design Water Quality   8. Sustainable & Well-Being Material  แนวคิดการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างเพื่อการออกแบบที่ยั่งยืน ส่งเสริมสุขภาวะที่ดี และเทรนด์วัสดุก่อสร้างเพื่อลดคาร์บอน โดย คุณทิพทับทิม สรรเพชุดาศิลป์ สถาปนิกวิจัยอาวุโส, Sustainable Building Materials, RISC ​(วันที่ 20/8/2024 เวลา 14:00-16:00 น.) รายละเอียด: การเลือกใช้วัสดุก่อสร้าง เพื่อการออกแบบที่ยั่งยืน และ ส่งเสริมสภาวะที่ดีกับผู้ใช้งานในอาคารและสิ่งแวดล้อม เทรนด์ของวัสดุในอนาคต เพื่อบรรลุเป้าหมาย Net Zero Carbon 2050   9. NCDs Design Guideline  ที่มาและความสำคัญของกลุ่มโรค NCDs และทำความเข้าใจ สภาพแวดล้อมรอบตัวที่ส่งผลต่อความเสี่ยงให้เกิดกลุ่มโรค NCDs และแนวทางการออกแบบเพื่อลดการเกิดโรค NCDs​ โดย คุณวสุธา เชน สถาปนิกวิจัยอาวุโส และผู้เชี่ยวชาญระดับ LEED AP BD+C และ WELL AP, RISC (วันที่ 27/8/2024 เวลา 14:00-16:00 น.) รายละเอียด: แนะนำที่มาและคำนิยามของโรคไม่ติดต่อ (NCDs) สาเหตุของ NCDs อาทิ ด้านพฤติกรรม และด้านสิ่งแวดล้อม  ความเชื่อมโยงของ NCDs กับโรคต่างๆ การออกแบบเพื่อลดการเกิด NCDs   หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใครบ้าง: ผู้ที่ต้องการ Upskill และ Update ความรู้ที่เกี่ยวกับ Well-Being ในด้านต่างๆ เพื่อนำไปใช้ในการออกแบบและพัฒนาโครงการเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของสรรพสิ่งบนโลก (For All Well-Being)  ​ สถาปนิก วิศวกร นักออกแบบ และนักพัฒนาโครงการ​ ผู้ที่ต้องการศึกษาข้อมูลเชิงลึกและเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงเพื่อประยุกต์ใช้จริงในโครงการ   Option A: A la Carte ค่าเรียนคนละ 3,500 บาท/คลาส พร้อมรับใบ Certification เฉพาะคลาสที่เรียน ​ *** สำหรับคนที่เรียบแบบ A la Carte ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงก่อนวันเรียน 2 วันของแต่ละคลาสย่อยของหลักสูตร ***​ Option B: Full Package ค่าเรียนครบทั้ง 9 คลาส พิเศษ!! ลด 20% จ่ายเพียง 25,200 บาท (จากราคาเต็ม 31,500 บาท) พร้อมรับใบ Certification “Well-Being Design & Engineering Program (Mini Course) 2024 และรับฟรี!! หนังสือ Resilience Framework Toolkit 1 เล่ม ​ *** สำหรับคนที่เรียนแบบ Full Package ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 13 พฤษภาคม   หลักสูตร Well-Being Design & Engineering Program (Mini Course) 2024 เปิดสอนที่ DTGO CampUs ตึก Empty Cup ชั้น 4 ห้อง Inventor (วันเวลาตามตารางการสอนแต่ละคลาส)​   ชำระเงินได้ที่ บจ.แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น​ ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 175-054975-8 ​ พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินมาที่ link ลงทะเบียนเรียน https://forms.gle/WuxYC1SFuinx9M567   จำกัดคลาสละ 50 ท่านเท่านั้น!! ​   ข่าวดี !! สถาปนิกสามารถเก็บชั่วโมงเรียนสายงานได้   

สำหรับสมาชิก

For Member ห้องสมุดออนไลน์

สำหรับผู้ผลิต

For Supplier ลงทะเบียนวัสดุ

ลงชื่อเข้าเป็นสมาชิกฟรี เพื่อรับสิทธิ์ในการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ รวมทั้งห้องสมุดวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

© 2024 Magnolia Quality Development Corporation Limited - A DTGO Company
ผลลัพธ์
การยืนยัน
การยืนยัน