ห้องสมุด Well-being Material

เราเป็นนักวิจัยของ RISC ที่เน้นการค้นหาวัสดุที่มีคุณสมบัติที่ดีที่สุดสำหรับการนำมาประยุกต์ในโครงการสร้าง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ตามแนวคิดหลักของเรา “For All Well-Being”

ด้วยการขยายเครือข่ายด้านการวิจัยของเราและการสร้างพันธมิตรกับผู้ผลิตและนักออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม ห้องสมุดนี้จะเติบโตอย่างก้าวกระโดดและกลายเป็นหนึ่งในแหล่งสะสมวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่มีความครอบคลุมมากที่สุดในปัจจุบัน

พื้นที่จัดแสดงวัสดุ

เป็นห้องสมุดแห่งแรก ที่รวบรวม และจัดแสดงวัสดุเกี่ยวกับการออกแบบ ตกแต่งอาคาร ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รองรับนักออกแบบที่ต้องการค้นคว้าหาข้อมูล และจะมีการอัพเดตวัสดุใหม่ตามกระแส

สตูดิโอวัสดุ

สตูดิโอเวิร์คช็อปวัสดุเป็นพื้นที่รองรับวัสดุใหม่ๆ ที่จะนำเข้ามาในห้องสมุดเพื่อเตรียมจัดแสดง ซึ่งประกอบไปด้วย สตูดิโอถ่ายภาพ และที่จัดเก็บเพื่อเก็บวัสดุ ก่อนที่จะถูกนำไปจัดแสดงในส่วนต่างๆ ใน RISC ต่อไป อีกทั้งยังเป็นสตูดิโอที่สามารถร่วมกันทำเวิร์คช็อปเพื่อแลกเปลี่ยนไอเดียและข้อมูลได้

ฐานข้อมูลวัสดุออนไลน์

วัสดุทุกชิ้นจะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเข้าฐานข้อมูลออนไลน์ โดยสามารถค้นหาข้อมูลได้เพื่อให้สะดวกในการทำงานมากขึ้น และในอนาคตจะเป็นฐานข้อมูลวัสดุที่ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุด

การกำหนดหลักเกณฑ์และนิยาม

RISC ได้กำหนดหลักเกณฑ์และนิยามของวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไว้ 16 หมวดหมู่

 • วัสดุทดแทนวัสดุธรรมชาติ

  เป็นวัสดุที่ผลิตขึ้นมาทดแทนวัสดุจากธรรมชาติ เพื่อลดการทำลายทรัพยกรธรรมชาติ ได้แก่ ภูเขา ดิน และป่าไม้

 • การย่อยสลายได้ภายใต้การฝังกลบ

  ผลิตภัณฑ์สามารถย่อยสลายทางชีวภาพ และได้วัสดุเนื้อเดียว คงสภาพที่มีลักษณะคล้ายดิน

 • การย่อยสลายที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเคมี

  ผลิตภัณฑ์สามารถแตกสลายเป็นชิ้นเล็กตามขนาดที่กำหนดในระยะเวลาที่กำหนด

 • ออกแบบเพื่อให้ง่ายต่อการแยกชิ้นส่วน

  การออกแบบผลิตภัณฑ์ต้องแยกชิ้นส่วนได้หลังหมดอายุการใช้งาน สามารถกลับมาใช้ซ้ำ แปรสภาพเป็นเชื้อเพลิง หรือรูปแบบอื่นได้

 • มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

  การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อให้มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น โดยเพิ่มความคงทน หรือออกแบบให้อัพเกรดได้

 • สามารถแปรรูปพลังงานได้ หลังหมดอายุการใช้งาน

  ผลิตภัณฑ์มีกระบวนการจัดการเพื่อเปลี่ยนของเสียให้เป็นพลังงาน

 • สามารถแปรสภาพใช้ใหม่ได้

  ซากผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ หรือส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ในรูปของวัสดุ หรือผลิตภัณฑ์

 • มีส่วนประกอบจากวัสดุรีไซเคิล

  ผลิตภัณฑ์ทำจากส่วนประกอบของวัสดุรีไซเคิล หรือของเหลือทิ้ง

 • ลดการใช้พลังงานในช่วงการใช้งาน

  ลดปริมาณการใช้พลังงานในช่วงการใช้งานของผลิตภัณฑ์ ตามหน้าที่การทำงานของผลิตภัณฑ์เทียบกับผลิตภัณฑ์อื่นที่ทำหน้าที่อย่างเดียวกัน

 • ลดการใช้ทรัพยากร

  ลดปริมาณวัสดุ พลังงานและน้ำ ในช่วงการผลิตหรือขนส่ง

 • ลดการใช้น้ำ

  ลดการใช้น้ำที่เกิดในช่วงการใช้งานผลิตภัณฑ์ ตามหน้าที่การใช้งานที่ถูกออกแบบเทียบกับ ผลิตภัณฑ์อื่นที่ทำหน้าที่อย่างเดียวกัน

 • สามารถใช้ซ้ำและเติมใหม่ได้

  1) ใช้ซ้ำได้ : ผลิตภัณฑ์ถูกออกแบบให้สามารถหมุนเวียน หรือใช้ซ้ำในหน้าที่การใช้งานเดิมได้หลายครั้ง ตลอดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์

  2) เติมใหม่ได้ : ผลิตภัณฑ์สามารถใช้เติมด้วยผลิตภัณฑ์ชนิดเดิม หรือคล้ายกันได้มากกว่า 1 ครั้งในรูปแบบเดิม โดยไม่จำเป็นต้องผ่านกระบวนการเพิ่มเติมอื่น นอกจากล้างทำความสะอาด

 • ลดของเสีย

  ลดปริมาณของวัสดุที่จะกลายเป็นขยะ ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต หรือบรรจุภัณฑ์ (รวมถึงการปล่อยของเสียสู่อากาศ น้ำ และของเสียอื่นที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตหรือกระบวนการบำบัด)

 • วัสดุหมุนเวียน

  วัสดุที่ประกอบด้วยชีวมวล ซึ่งมาจากสิ่งมีชีวิต และสามารถสร้างทดแทนได้อย่างต่อเนื่อง

 • การใช้พลังงานหมุนเวียน

  วัสดุผลิตจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน ได้แก่ แสงอาทิตย์ พลังงานลม ชีวมวล หรือความร้อนใต้ดิน

 • วัสดุที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

  วัสดุที่มีสารพิษต่ำ และไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์และความมุ่งมั่นของเรา

เป้าหมายของเราคือการสร้างห้องสมุดที่รวบรวมวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับงานก่อสร้างแห่งแรกของประเทศไทย โดยจะรวบรวมและจัดแสดงวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่มีเนื้อหาครอบคลุมที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการของนักวิจัย สถาปนิก นักออกแบบ นักเรียน และบุคคลทั่วไป

ศูนย์ RISC ได้รวบรวมวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับงานก่อสร้าง จำนวนกว่า 300 ชิ้น โดยจะมีการผลัดเปลี่ยนวัสดุและข้อมูลให้ทันสมัยอยู่อย่างต่อเนื่อง และจะจัดอันดับวัสดุที่ได้รับความสนใจในทุกๆ ปี เพื่อเป็นข้อมูลในการออกแบบและก่อสร้าง พร้อมทั้งเป็นแหล่งรวมงานดีไซน์ใหม่ๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมความรู้เกี่ยวกับการออกแบบรูปแบบใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ

SS-20-0658

Sikaflex® -104 Universal

ประเทศ: Thailand

หมวดหมู่: SS - Substance

ปีที่ขาย: 2020

Sikaflex® -104 Universal is a 1-component, moisture curing, elastic sealant. Mainly, designed for movement and connection joints in concrete facade, joints around window and doors.


ลงชื่อเข้าเป็นสมาชิกฟรี เพื่อรับสิทธิ์ในการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ รวมทั้งห้องสมุดวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

© 2021 Magnolia Quality Development Corporation Limited - A DTGO Company
ผลลัพธ์
การยืนยัน
การยืนยัน