งานของเรา - RISC

RISC เป็นสิ่งแวดล้อมแห่งการแบ่งปันองค์ความรู้ ที่ซึ่งนักวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ออกแบบอุตสาหกรรม และศิลปกรรมศาสตร์ ได้ร่วมกันพัฒนาแนวทางการแก้ปัญหาเพื่อนำไปสู่ระบบนิเวศที่มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืนทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม

ศูนย์ฯ ดำเนินงานโดยอาศัยความร่วมมือระหว่างในประเทศและต่างประเทศภายใต้คำมั่นที่จะสร้าง “นวัตกรรมที่ยั่งยืน” ซึ่งเป็นการนำนวัตกรรมกับเทคโนโลยีที่ยั่งยืนมารวมกัน เพื่อที่จะช่วยให้เกิดความเป็นอยู่ที่ดีในการสร้างที่อยู่อาศัย ชุมชนต่างๆ และทุกสรรพชีวิต

01

ศูนย์วิจัยนวัตกรรม

เปิดกว้างให้ทุกคนสามารถทดลอง ตรวจสอบ และเผยแพร่นวัตกรรมในการแก้ปัญหาต่างๆ

02

นักวิจัย

รวบรวมนักวิจัยจากหลากหลายสาขาวิชา และร่วมแบ่งปันข้อมูลการเรียนรู้ทั้งวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และการออกแบบ

03

การถ่ายทอดงานวิจัย

การนำไปฝึกปฏิบัติให้ดีที่สุด และเป็นการแสดงให้เห็นถึงวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน

04

สร้างเครือข่ายการวิจัย

สร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันกับศูนย์ฯ ทั้งในและต่างประเทศเพื่อแบ่งปันแนวทางการทำงานในภาคอุตสาหกรรมที่ดีที่สุด

ความเชี่ยวชาญของเรา

สภาพแวดล้อมภายในอาคารที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับสุขภาวะและความยั่งยืน

ผลิตภัณฑ์ที่นำสมัยและวัสดุการก่อสร้าง

ช่วยสานต่อการพัฒนาความรับผิดชอบทางสังคม ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และวัสดุที่ช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติ พลังงาน และน้ำ

RISC จะสร้างและผลักดันการใช้วัสดุปลอดสารพิษ เพื่อลดการเกิดคาร์บอน และช่วยหาทางแก้ปัญหาอย่างแท้จริง

นวัตกรรมด้านสุขภาวะ

สร้างและพัฒนาการแก้ปัญหาที่ก้าวล้ำเพื่อทุกคนและชุมชนจะได้มีความเป็นอยู่ที่ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ

คลังวัสดุเพื่อสิ่งแวดล้อม

รวบรวมวัสดุที่เป็นมิตรต่อโลกพร้อมข้อมูล วัสดุดิบ และผู้ผลิต เพื่อกระตุ้นให้เกิดการยอมรับอย่างกว้างขวาง

ห้องทดลองเสมือนจริง

สร้างเครื่องมือวิจัยที่ทันสมัย และได้มาตรฐานระดับสากล เพื่อก่อให้เกิดนวัตกรรมด้านวัสดุ และผลิตภัณฑ์ อีกทั้งส่งเสริมสุขภาวะ และระบบนิเวศที่ยั่งยืน

© 2024 Magnolia Quality Development Corporation Limited - A DTGO Company
ผลลัพธ์
การยืนยัน
การยืนยัน