หน้าหลัก - RISC

ทัวร์เสมือนจริง 360

ข่าวสาร

What We Have

RISC pic have
Real-Time Air Quality

คุณภาพของอากาศที่เราหายใจนั้นสำคัญต่อสุขภาวะที่ดีของเราเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเหตุนี้ RISC จึงติดตั้งระบบวัดคุณภาพอากาศแบบ Real - time ในแต่ละพื้นที่ เพื่อรวบรวมและแบ่งปันข้อมูลให้กับทุกคน เพื่อส่งเสริมคุณภาพอากาศที่ดี และสร้างความตระหนักรู้ด้านมลภาวะในเมือง

ห้องสมุด Well-being Material

ห้องสมุด Well-being Material

RISC รวบรวมข้อมูลด้านการออกแบบและเทคโนโลยี เพื่อใช้ในการส่งเสริมการพัฒนาและรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ๆ เราศึกษานวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ และมุ่งเน้นไปที่โครงการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีของผู้อยู่อาศัย

RISC pic eco
RISC bg eco

สิ่งอำนวยความสะดวกของเรา

RISC facilities
สิ่งอำนวยความสะดวกของเรา

RISC ได้รับการออกแบบตามหลักมาตรฐานการออกแบบอาคารของ WELL Building Standard( WELL ) มาตรฐานอาคารสากลแรกที่มุ่งเน้นไปที่สุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ โดยยึดตามประสบการณ์ของสาขาวิจัยและพัฒนากว่า 6 ปีด้านสถาปัตยกรรม วิทยาศาสตร์ และต้นแบบแนวคิดด้านความเป็นอยู่ที่ดี

เกี่ยวกับ RISC

  • RISC pic about 1
  • RISC pic about 2
  • RISC pic about 3
เกี่ยวกับ RISC

RISC เป็นศูนย์วิจัยที่ทำงานภายใต้บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC)

ศูนย์RISC รับบทบาทในฐานะแหล่งข้อมูลเพื่อสังคม โดยมุ่งเน้นเรื่องการลดผลกระทบจากพฤติกรรมของมนุษย์ต่อ สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังให้ข้อมูลที่บุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ซึ่งสามารถพัฒนาวิธีการและวัสดุต่างๆ ผ่านภาคการ พัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์

เราเป็นผู้นำเทคโนโลยี แนวทางการออกแบบ และเครื่องมือตรวจวัดต่างๆ ขึ้นเพื่อรองรับการพัฒนาใหม่ๆ รวมทั้งการใช้ชีวิตในอนาคต

RISC bg about

คำถามที่พบบ่อย

หำกคุณมีค ำถำมหรือปัญหำด้ำนเทคนิค สำมำรถหำค ำตอบได้ที่เมนูด้ำนล่ำง


ลงชื่อเข้าเป็นสมาชิกฟรี เพื่อรับสิทธิ์ในการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ รวมทั้งห้องสมุดวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

© 2024 Magnolia Quality Development Corporation Limited - A DTGO Company
ผลลัพธ์
การยืนยัน
การยืนยัน