Booking for ขอรับคำปรึกษา (Consulting) - RISC
การขอรับคำปรึกษา (Consulting)
       ฟอร์มการจอง
            สำเร็จ

รายละเอียดการจอง

ขอรับคำปรึกษา (Consulting):

เนื่องจาก RISC มีเป้าหมายในการเผยแพร่ความรู้และสร้างนักวิจัยระดับสากลที่มุ่งเน้นการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแบบองค์รวมอย่างยั่งยืน และเป็นศูนย์ฯ ที่รวบรวมบุคคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาที่มีความหลากหลายในสาขาวิชาชีพที่สามารถนำมาซึ่งความรู้ใหม่ที่มาพัฒนาต่อยอดในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ได้ บุคคลทั่วไปสามารถขอรับคำปรึกษาต่างๆ ในองค์ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับงานวิจัยของเรา เช่น การออกแบบเพื่อความยั่งยืน การออกแบบเพื่อสุขภาพที่ดี การออกแบบตามมาตรฐาน WELL การเลือกวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การออกแบบเพื่อผู้สูงอายุ เป็นต้น การรับคำปรึกษาใช้เวลา ครั้งละ 1 ชั่วโมง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

นโยบายในการจองขอรับปรึกษาด้านต่างๆ (Consulting):

  1. กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มคำขอจองขอรับปรึกษาด้านต่างๆ ให้ครบถ้วน
  2. กรุณาเลือก 3 ช่วงเวลาที่ไม่ทับซ้อนกับตารางเวลาอื่นๆ ที่มีการจองเต็มแล้ว เพื่อทาง RISC พิจารณาวัน-เวลาที่สะดวกกลับไปเพียง 1 ช่วงเวลา
  3. ขอสงวนสิทธิ์การจองครั้งละ 1 รอบ เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปท่านอื่นสามารถเข้ามาจองขอรับปรึกษาได้
  4. กรณีที่ได้รับคำปรึกษาครั้งแรกเสร็จสิ้นแล้ว และต้องการนัดหมายในครั้งต่อไป สามารถจองวัน-เวลาใหม่ได้ในระบบ
  5. RISC Admin จะพิจารณาวัน-เวลาที่เหมาะสม และแจ้งยืนยันการจองเข้ารับคำปรึกษา กลับไปภายใน 3 วันทำการ
  6. กรณีที่ RISC Admin พิจารณาแล้วพบว่าไม่สามารถให้เข้ารับคำปรึกษาได้ตามวัน-เวลาที่เลือกไว้ทั้ง 3 ช่วงเวลา จะส่งอีเมลปฏิเสธ และเสนอวัน-เวลาที่เหมาะสมไปให้พิจารณาอีกครั้ง
  7. กรณีที่ต้องการยกเลิกการจอง กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนวันนัดหมาย โดยส่งมาทางอีเมล risc_admin@dtgo.com หากไม่มีการแจ้งยกเลิกตามวันที่กำหนด จะขอยึดตามวัน-เวลาตามที่ได้รับยืนยันจองไว้
© 2024 Magnolia Quality Development Corporation Limited - A DTGO Company
ผลลัพธ์
การยืนยัน
การยืนยัน